HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - 2. časť Rozpočet a hospodárenie školy

Termín

17.-22. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-22. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

praktický kurz

Cieľová skupina:

zamestnanci škôl, ktorí majú na starosti ekonomickú a hospodársku agendu školy, ekonómovia, účtovníci

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.10.2021

Variabilný symbol:

0110191121

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Program:

2. časť

Rozpočet a hospodárenie školy

Ing. Oxana Hospodárová

  • Príslušná legislatíva
  • Rozpočtové hospodárenie
  • Tvorba rozpočtu a jeho členenie
  • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
  • Špecifiká rozpočtového hospodárenia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.