Celoslovenské pracovné stretnutie manažérov v samospráve Posun podujatia na jar 2022 v dôsledku pandemických opatrení

Termín

15.-16. november 2021, Začiatok: 11:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

– primátori, starostovia, prednostovia úradov, vedúci zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zástupcovia škôl

Kapacita:

100

Uzávierka:

08.11.2021

Variabilný symbol:

151611

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

165 €

Cena pre nečlenov:

185 €

Program:

1. deň:  pondelok - 15.11.2021

Public relations a kultúra organizácie v podmienkach samosprávy.

Lektor:     Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA

 • Podstata public relations (PR) v podmienkach samosprávy.

 • Význam PR pre obec, mesto a pre manažérov v samospráve.

 • Nástroje PR v podmienkach samosprávy.

 • Pozitívna komunikácia a práca s médiami.

 • Krízová komunikácia a práca s médiami.

 • Nové médiá.

 • Identita organizácie.

 • Kultúra organizácie.

 • Etika na pracovisku.

 • Etiketa v pracovných vzťahoch


Elektronická komunikácia úradu

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

v súlade s platnými normami:

 • zverejňovanie dokumentov a údajov na webovom sídle,

 • egovernment - prijímanie podaní a vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe,

 • podávanie elektronických žiadostí o financovanie projektov a práca s ich prílohami, aj v súvislosti s Plánom obnovy

 • oficiálna mailová komunikácia

Čo a ako má dodržiavať samospráva a jej zamestnanci, čo sa kontroluje

 

2. deň:  utorok - 16.11.2021


Pracovnoprávne minimum pre manažérov v obecnej samospráve

Lektorka:  Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 • Kompetencie starostu obce v pracovnoprávnych vzťahoch (postavenie zamestnávateľa)

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

-          predzmluvné vzťahy – informačné povinnosti

-          pracovná zmluva a jej náležitosti – čo tvorí podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

-          skúšobná doba - jej úskalia a možnosti

-          pracovná náplň – jej správna interpretácia

-          zmena obsahu pracovnej zmluvy – dohoda o zmene pracovných podmienok, jednostranné preradenie

-          skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru)

 • Odstupné a odchodné

 • Druhy pracovných pomerov

-          súbežné pracovné pomery

-          pracovný pomer na neurčitý čas

-           pracovný pomer na dobu určitú

-          Pracovný pomer na kratší pracovný čas

 • Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Prekážky v práci – na strane zamestnancov a na strane zamestnávateľa

 • Dovolenka – kto rozhoduje o čerpaní dovolenky

 • Práca nadčas. Aké má limity?

 • Monitoring zamestnancov a diskriminácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Anton Aštary

3.11.2021 o 20:18

Reagovať

Ešte máte voľné miesta?

Aštary Anton

3.11.2021 o 20:16

Reagovať

Ešte máte voľné miesta?