Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni Stavebné úrady NOVÝ TERMÍN

Termín

4.-6. apríl 2022, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

300

Uzávierka:

02.04.2022

Variabilný symbol:

04060422

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň: pondelok, 4.4.2022

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho prepojenie na  stavebný zákon

Lektor: Ing. Milan Luciak

Þ       Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  - sumárny prehľad

Þ       Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).

Þ       Prepojenie zákona č. 24/2006 Z.z. na stavebný zákon

Þ       Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.

Þ       Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Þ       Posudzovanie stavieb, zariadení a činností

Þ       Ako sa vysporiadať so stanoviskami verejnosti v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a stavebného zákona.

 

Účastníci dostanú informácie o  procesnosti posudzovania, aj čo je predmetom posudzovania. Taktiež dostanú informácie o právach a povinnostiach jednotlivých subjektov, vrátane verejnosti.

Prednáška bude zameraná na  zorientovanie  sa v zložitej problematike zákona č. 24/2006 Z. z.  v spojení so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom a s uplatňovaním práv verejnosti.

V ďalšej časti budú uvedené najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady a problémy z praxe.

 

Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy súvisiace s rozhodovaním v stavebnom konaní špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu

Lektorka: Ing. Gabriela Záremská -  Autorizovaný stavebný inžinier

Þ       Prehľad právnych predpisov na úseku dopravy

Þ       Základné pojmy a základné ustanovenia umiestňovania stavieb

Þ       Povoľovanie stavieb špeciálnym stavebným úradom

Þ       Cestný správny orgán-povoľovanie vjazdov a napojení, dopravného značenia a zvláštneho užívania

Þ       Voľné témy (napr. stavby v areáloch, ohlásenia)

 

2. deň: utorok, 5.4.2022

REKLAMNÉ STAVBY po novele stavebného zákona

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom 1.mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.

  1. 1. Reklamné stavby podľa stavebného zákona

1.1.    Právna úprava pojmu „reklamná stavba“

1.2.    Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti

1.3.     Technické požiadavky na reklamné stavby

  1. 2. Povoľovanie reklamných stavieb

2.1.    Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie

2.2.    Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce

2.3.    Ohlasovanie drobných reklamných stavieb

2.4.     Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

2.4.1.  Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby

2.4.2.  Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby

2.4.3.  Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

  1. 3. Užívanie reklamných stavieb

3.1.    Údržba reklamných stavieb

3.2.    Nevyhnutné úpravy

3.3.    Nariadenie zabezpečovacích prác

  1. 4. Nelegálne (nepovolené) reklamné stavby

4.1.    Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad

4.2.    Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách

4.2.1.  Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

4.2.2.  Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

  1. 5. Sankcie za nelegálne reklamné stavby

5.1.    Priestupky podľa stavebného zákona

5.2.    Správne delikty podľa stavebného zákona

5.3.    Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

  1. 6. Právna úprava iných reklamných prostriedkov

 

Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Lektori:   JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 30.3.2022.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku, alebo ho vieme pripojiť cez niektorú online platformu.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka


3. deň: streda, 6.4.2022

Dozor prokuratúry voči stavebným úradom

Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD

Lektor  pôsobí ako sudca- predseda správneho kolégia krajského súdu, bývalý netrestný prokurátor

a  autor monografie " Prokuratúra- orgán ochrany práva".

Þ       organizácia a riadenie prokuratúry a systém súdov v Slovenskej republike

Þ       dozor prokuratúry nad zákonnosťou voči stavebným úradom

Þ       vybrané konkrétne  aplikačné problémy v postupe a rozhodovaní obcí a miest a ich riešenie zo strany prokuratúry v rámci dozoru nad zákonnosťou v netrestnej oblasti.

 

Prednáška bude pozostávať jednak z teoretického výkladu kompetencií prokuratúry pri výkone dozoru voči stavebným úradom, ako aj z rozboru konkrétnych prípadov, v ktorých dochádza najčastejšie zo strany stavebných úradov obcí a miest  k porušovaniu zákonov a náčrtu možných zákonných postupov a riešení.


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

30.3.2022 o 15:11

Reagovať

Dobrý deň, chcel by som školiteľovi Ing. Gabriela Záremská položiť otázku k stavebnému zákonu ohľadne povoľovania vjazdov z účelovej cesty. Podľa §3 ods. 2 zákon 135/1961: Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych ciest a účelových ciest.
Mesto a teda odbor dopravy nám však tvrdia že oni sa bez stanoviska policajného zboru k povoleniu vjazdu nevyjadria, totiž policajti sa im odmietli vyjadriť k v jazdu z účelovej komunikácie. Nemala by sa však obec ako správca vo veciach účelových ciest bez tak vyjadriť?

S pozdravom

Ing. Leoš Záborský
referent územného plánovania a stavebného poriadku

adresa:
Mestský úrad Dolný Kubín
Odbor výstavby a životného prostredia
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín

email: leos.zaborsky@dolnykubin.sk

„Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.“


admin2

25.3.2022 o 17:09

Reagovať

Dobrý deň,
predmetom stavebného konania bola realizácia spevnenej plochy pred garážami a stavebník má povolenie na komunikácie a spevnené plochy s tým, že povrchová úprava spevnenej plochy - účelovej komunikácie bude riešená ako ABS – asfaltobetón stredozrný – 50-70mm a na vonkajšej strane spevnenej plochy bude ako zarážka osadený obrubník s prevýšením 120 mm. Stavebník uvažuje o podaní žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením a povrchovú úpravu (účelovej komunikácie) chce zmeniť na štrkovú s odôvodnením, že táto účelová komunikácia bude málo zaťažená nakoľko je určená iba pre deväť garáží. Otázka znie: môže byť v tomto prípade povrch účelovej komunikácie schválený „Rozhodnutím o zmene stavby pred jej dokončením“ z asfaltobetónu na štrkový?
Ďakujem

--
Anita Štellerová
referent stavebného úradu a ŽP
Mestský úrad Medzev
Štóska 6
044 25 Medzev
tel.č.: 055/6711032
e-mail: anita.stellerova@medzev.sk

Ing. Oľga Kačinetzová

8.2.2022 o 11:01

Reagovať

Ako správne postupovať : Dňa 30.4. 2021 spol. Akzent BigBoard, a.s. zaslala na stavebné úrady "Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby a to na dobu trvania nájomného vzťahu k nehnuteľnosti. Na tieto žiadosti stavebný úrad odpovedal (aj na základe Metodického usmernenia MDaV SR zo dňa 29.09.2021) takto: "V zmysle § 142i ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, stavebné povolenia vydané pre reklamné stavby na dobu neurčitú (t. j. bez obmedzenia trvania) sa považujú za stavebné povolenia dobu určitú s platnosťou do 30. apríla 2024. Z tohto dôvodu nie je pre stavebný úrad účelné ani dôvodné vo veci uskutočniť Vami navrhované konanie." Avšak dňa 31.12.2021 nám na základe našich odpovedí Akzent BigBoarg, a.s. zaslala vyjadrenia, resp. stanoviská, že účastník konania využil možnosť požiadať o zmenu doby trvania reklamných stavieb podľa § 67 ods. 4 SZ a to na dobu určitú, ktorou je doba trvania nájomného vzťahu na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy v znení jej dodatkov a stavebný úrad má postupovať podľa predpisov v znení platnom do 30.4.2021, t. j. vydať rozhodnutie, ktorým sa zmení doba trvania Reklamnej stavby na dobu určitú - na dobu trvania nájomného vzťahu k pozemku. Musím podotknúť, že nájomné zmluvy stavebnému úradu neboli zaslané, len Rozhodnutia bez vyznačenia právoplatnosti. O predloženie týchto ani ďalších dokladov stavebný úrad žiadateľa nevyzýval, nakoľko odpoveď bola daná listom a konanie (Zmeny doby trvania reklamnej stavby ?) nezačal. Ako ďalej?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez: https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1784

Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.