Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni Stavebné úrady NOVÝ TERMÍN

Termín

4.-5. apríl 2022, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

01.04.2022

Variabilný symbol:

04050422

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

192 €

Cena pre nečlenov:

202 €

Program:

1. deň: pondelok, 4.4.2022

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho prepojenie na  stavebný zákon

Lektor: Ing. Milan Luciak

Þ       Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  - sumárny prehľad

Þ       Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).

Þ       Prepojenie zákona č. 24/2006 Z.z. na stavebný zákon

Þ       Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.

Þ       Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Þ       Posudzovanie stavieb, zariadení a činností

Þ       Ako sa vysporiadať so stanoviskami verejnosti v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a stavebného zákona.

 

Účastníci dostanú informácie o  procesnosti posudzovania, aj čo je predmetom posudzovania. Taktiež dostanú informácie o právach a povinnostiach jednotlivých subjektov, vrátane verejnosti.

Prednáška bude zameraná na  zorientovanie  sa v zložitej problematike zákona č. 24/2006 Z. z.  v spojení so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom a s uplatňovaním práv verejnosti.

V ďalšej časti budú uvedené najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady a problémy z praxe.

 

Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy súvisiace s rozhodovaním v stavebnom konaní špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu

Lektorka: Ing. Gabriela Záremská -  Autorizovaný stavebný inžinier

Þ       Prehľad právnych predpisov na úseku dopravy

Þ       Základné pojmy a základné ustanovenia umiestňovania stavieb

Þ       Povoľovanie stavieb špeciálnym stavebným úradom

Þ       Cestný správny orgán-povoľovanie vjazdov a napojení, dopravného značenia a zvláštneho užívania

Þ       Voľné témy (napr. stavby v areáloch, ohlásenia)

 

2. deň: utorok, 5.4.2022

REKLAMNÉ STAVBY po novele stavebného zákona

Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková

Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom 1.mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.

 

  1. 1. Reklamné stavby podľa stavebného zákona

1.1.    Právna úprava pojmu „reklamná stavba“

1.2.    Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti

1.3.     Technické požiadavky na reklamné stavby

 

  1. 2. Povoľovanie reklamných stavieb

2.1.    Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie

2.2.    Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce

2.3.    Ohlasovanie drobných reklamných stavieb

2.4.     Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

2.4.1.  Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby

2.4.2.  Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby

2.4.3.  Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

 

  1. 3. Užívanie reklamných stavieb

3.1.    Údržba reklamných stavieb

3.2.    Nevyhnutné úpravy

3.3.    Nariadenie zabezpečovacích prác

 

  1. 4. Nelegálne (nepovolené) reklamné stavby

4.1.    Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad

4.2.    Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách

4.2.1.  Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

4.2.2.  Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

 

  1. 5. Sankcie za nelegálne reklamné stavby

5.1.    Priestupky podľa stavebného zákona

5.2.    Správne delikty podľa stavebného zákona

5.3.    Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

 

  1. 6. Právna úprava iných reklamných prostriedkov

 

Konzultácie k prednášaným témam  a zaslaným otázkam s lektormi

Lektori:   JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 30.3.2022.

Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku, alebo ho vieme pripojiť cez niektorú online platformu.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1783 Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.