Pracovné stretnutie starostov a primátorov

Termín

2.-4. február 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia a primátori

Kapacita:

150

Uzávierka:

02.02.2022

Variabilný symbol:

02040222

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň:

Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“

Lektorka: JUDr. Eva Kišidajová

Sloboda prejavu a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia – ktoré právo je „silnejšie“?

 • kedy dochádza k zásahu do našich osobnostných práv ?

Žaloba na ochranu osobnosti

 • články s bulvárnym obsahom,
 • videa, blogy a statusy na sociálnych sieťach,
 • vyhlásenia s nepravdivým obsahom,
 • kde sú hranice „prípustnej kritiky“ ?
 • žiadať ospravedlnenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy?

Ochrana osobnosti podľa tlačového zákona

 • ako, kde a za akých okolností možno žiadať nápravu

Ochrana osobnosti podľa zákona o vysielaní a retransmisii

Osobitné postavenie verejne činných osôb

 • aj politik má právo na súkromie
 • neoprávnená kritika voči verejným činiteľom
 • trestný čin ohovárania
 • čo v prípade fyzických útokov na verejných činiteľov?
 • relevantná judikatúra Ústavného súdu SR, ESĽP, ustálená judikatúra všeobecných súdov

 

2. deň

Hospodárenie samospráv pred vstupom do posledného roku  volebného obdobia 2018-2022

Lektor:  Ing. Michal Lažo

 • Stav verejných financií -  štátneho rozpočtu
 • Finančná kondícia samospráv a vplyv pandémie
 • Zistenia z auditov účtových závierok a rozpočtového hospodárenia obcí a miest
 • Odporúčania  starostom a primátorom v poslednom roku ich  funkčného obdobia

 

3. deň

Posledné  usporiadanie majetku obce pred koncom funkčného obdobia

alias „Najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce“

Lektor:   doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Zmeny predpisov týkajúce sa majetku obce v roku 2021.
 • Nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva, športovísk) a vlastníctva zastavaného
 • pozemku - podľa prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020
 • Nové pravidlá vyvlastnenia pozemkov pod miestnymi cestami- od 1. júna 2021
 • Pozemkové úpravy nevysporiadaných pozemkov pod inými stavbami (školami, športoviskami,
 • nebytovými a bytovými domami)
 • Investovanie do cudzieho majetku pri miestnych cestách - od 27.5.2021
 • Nové pravidlá pre vyjadrenie starostu k vydržaniu nehnuteľnosti v obci - od 1. mája 2021
 • Nové povinnosti obce pri predaji a zámene majetku obce voči katastru nehnuteľností ohľadom zápisov v
 • Registri partnerov verejného sektora - od 1. septembra 2019
 • Nové povinnosti obce pri nájme poľnohospodárskej pôdy obce – od 1. mája 2021

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.