Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy

Termín

25. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
26. október - 3. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci škôl a obcí pri školách bez

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.10.2021

Variabilný symbol:

251021

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Registratúrny poriadok a plán s využitím osobnej zložky žiaka

2.       Dokumentácia pedagogická a dokumentácia žiaka

3.       Osobná zložka žiaka

4.       Registratúra školy a jej ukladanie

5.       Vyraďovacie konanie elektronicky

6.       Registratúrny denník klasický a elektronicky informačný systém na správu registratúry
7.       Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.