Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. * Registratúra pre orgány verejnej moci

Termín

16. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-28. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

orgány verejnej moci – obce, školy, DSS a iné organizácie – štatutári a odborní zamestnanci

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.11.2021

Variabilný symbol:

081121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Zákon 364/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
  2. Povinnosti pôvodcu registratúry
  3. Záznamy elektronické, neelektronické, kombinované
  4. Úradné doručovanie elektronicky
  5. Evidovanie záznamov klasicky alebo elektronicky
  6. Registratúrne stredisko
  7. Vyraďovacie konanie elektronicky

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.