Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*

Termín

19. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-27. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí, primátori miest, hlavní kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

19.10.2021

Variabilný symbol:

191021

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.  Miestne dane  - druhy miestnych daní

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za užívanie verejného priestranstva a pod.
  • priznania k miestnym dania
  • vyrubovanie miestnych daní

2.  Miestny poplatok za KO a DSO.

3. Miestny poplatok za rozvoj

  • predmet poplatku,
  • výpočet poplatku,
  • rozhodnutie k poplatku.

4. Diskusia – v rámci diskusie konzultácie ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe.

Poznámka - ak bude novela miestnych daní už v legislatívnom procese, bude tiež predmetom seminára.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Gabriela Staržecová

15.10.2021 o 11:06

Reagovať

Dobrý deň
prosím o odpovede na tieto otázky. V obci sme zaviedli elektronický systém evidencie odpadov z domácností a od podnikateľov. A chceli by sme prejsť z paušálneho poplatku, na poplatok podľa množstva vyprodukovaného odpadu.
otázka č. 1
§ 81 ods. 1, 3. veta :Ak poplatník využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Aké sú iné možnosti vyrubenia poplatku?
(Viem o možnosti vyrubiť faktúrou, predajom žetónov)
Možno pri množstvovom zbere vyrubiť poplatok aj rozhodnutím, alebo je to musí iným spôsobom?
Otázka č. 2
Možno poplatok vyrubiť preddavkovo/zálohovo a na konci roka podľa zisteného vyvezeného množstva odpadu vrátiť preplatok alebo dorubiť nedoplatok?
Ak je táto možnosť, ako a dokedy by sme mali urobiť zúčtovanie?
Je možné preplatok (alebo nedoplatok) nevrátiť priamo občanovi, ale preniesť ho do výšky preddavku za poplatok na ďalší rok? – Príklad: Občan zaplatí v r. 2021 preddavkovo o 20 € viac ako bola hodnota poskytnutých služieb (reálne množstvo odvezeného odpadu). Je potrebné týchto 20 € priamo vrátiť občanovi, alebo mu môže byť o týchto 20 € znížený preddavok v r. 2022? A obdobne aj v prípade nedoplatku...
Z dôvodu administratívnej náročnosti zúčtovania a vyrubenia preplatkov/nedoplatkov nie je efektívne procesovať preplatky/nedoplatky pri sumách do 5/10 €. Je možné zadefinovať vo VZN, že preplatky/nedoplatky nižšie ako 5/10 € (alebo iná hodnota) nebudú občanom vrátené z dôvodu vyšších nákladov na sprocesovanie , ako je hodnota preplatku/nedoplatku?
Otázka č. 3
Niektorí občania kompostujú kuchynský odpad, pre iných bol zavedený samostatný zber kuchynského odpadu. To znamená , že obec má vyššie výdavky pri poplatníkoch, ktorým zabezpečuje zber aj kuchynského odpadu. Je možné zvýšené výdavky adresne premietnuť do poplatku či už cez rôzne sadzby, prostredníctvom úľavy alebo iným spôsobom?
Možno pri množstvovom zbere určiť rôzne sadzby či z dôvodu rozdielu v platiteľoch (fyzická osoba alebo právnická osoba), vlastníctva rôznych nehnuteľností (rekreačná chata, rodinný dom, byt), alebo druhu zbieraného odpadu (niekomu len zmesový odpad, niekomu zmesový aj biologický kuchynský odpad)?
Otázka č. 4
Ak je v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu existuje obmedzenie výšky sadzby poplatku určenej euro/liter komunálneho odpadu?
Ďakujem za odpovede
S pozdravom
Gabriela Staržecová

Jarmila Nagyová

18.10.2021 o 09:41

Reagovať

Dobrý deň,
pripájam sa k predošlým otázkam ohľadom množstvového zberu komunálneho odpadu.
Obec zaviedla množstvový zber TKO, od 01.01.2021 sa za čipovali zberné nádoby a váži sa každý odvoz TKO pre každú zbernú nádobu,
zberová spoločnosť nám zasiela 1/4 ročne zoznam s odváženým množstvom pre každú nádobu.
Otázka č.1
Je možné pri množstevnom zbere vyrubiť poplatok za zbernú nádobu (manipulácia za zbernú nádobu) napr: 0,15 € za liter odpadovej nádoby ( 120 l nádoba = 18€/rok) ?
Otázka č.2
Je možné pri množstevnom zbere určiť sadzbu poplatku za odvoz TKO vo výške (napr:0,1659 €) za kilogram skutočne vyprodukovaného odpadu na základe meraní zberovou
spoločnosťou? Akým spôsobom sa vypočíta sadzba za poplatok?
Otázka č.3
Je možné vyrubiť poplatok za TKO na základe váženia z predchádzajúceho obdobia (polroka)?
K 31.12. sa musí vyúčtovať?
Ďakujem za odpovede.
S pozdravom
Jarmila Nagyová

admin2

18.10.2021 o 15:58

Reagovať

Otázka zaradená na podujatie 19.10.2021 pod č. 2

admin2

18.10.2021 o 15:58

Reagovať

Otázka zaradená na podujatie 19.10.2021 pod č. 1

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.