Ako pracovať s elektronickou schránkou, s dôrazom na postup pri vydávaní rozhodnutí v schránke na slovensko.sk

Termín

8. október 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE

Kategória:

praktický seminár v učebni s PC

Cieľová skupina:

zamestnanci a štatutári orgánov verejnej moci - obce, školy

Kapacita:

29

Uzávierka:

08.10.2021

Variabilný symbol:

081021

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

Na školení sa naučíme:

 

 • stručné informácie o zákonnej povinnosti vydávať rozhodnutia elektronicky
 • vstup do schránky ako štatutár, ako poveriť ďalšiu osobu - potrebné náležitosti, postup
 • vydanie rozhodnutia
  • platné pravidlá, konkrétny postup krok za krokom
  • vytvorenie samotného elektronického úradného dokumentu, dáta v štruktúre elektronického formuláru, či, ako, kedy a kde použiť PDF
  • podpísanie rozhodnutia v elektronickej podobe - použitie mandátneho certifikátu alebo pečate (plus praktický návod ako vybaviť certifikáty)
  • odosielanie
  • ako odoslať elektronický originál do schránky účastníka konania, aktivovanej na doručovanie
  • ako vytvoriť listinný rovnopis = papierovú podobu pre tých účastníkov konania, ktorí nemajú aktivovanú el. schránku na doručovanie
   • ako vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť - prečo vyznačovať právoplatnosť, ako postupovať
 • ako podať projekt elektronicky, ako dokladať vyžadované dokumenty, kedy použiť el. originál, kedy zaručenú konverziu
 • dlhodobé ukladanie dokumentov


Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

 • aspoň jedno rozhodnutie v podobe nenaskenovaného textového dokumentu
 • údaje o rozhodnutí, údaje o účastníkoch konania
 • elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Vo vložnom je zahrnuté: lektor, prenájom učebne a PC, wifi sieť, pracovné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.