ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 2. téma: Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní a Susedské spory ONLINE kozultácie s...

Termín

14. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

konzultačný webinár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov, zamestnanci obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

14.10.2021

Variabilný symbol:

141021

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Téma č. 2: OBČIANSKOPRÁVNE námietky v stavebnom konaní:

Stavebné úrady vykonávajúce konania podľa stavebného zákona často riešia námietky účastníkov, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu.

Najčastejšie sa takéto námietky vyskytujú v súvislosti s územným alebo stavebným konaním, kedy najmä vlastníci susedných nehnuteľností namietajú voči povoľovanej stavbe. Ich námietky napr. o tom že stavba bude tieniť, spôsobovať hluk, naruší ich pohodu bývania, súkromie a pod. majú tzv. občianskoprávny charakter, pretože ich úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku.

Okrem toho stavebný zákon vo viacerých svojich ustanoveniach odkazuje na Občiansky zákonník, ktorý upravuje medzi iným aj vlastnícke právo, susedské práva, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vecné bremená, vydržanie, nájomné vzťahy, náhradu škody a pod.

 

Okruhy, ku ktorým môžete posielať otázky:

  • Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)
  • Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva
  • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)

-        Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby

-        Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)

-        Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok

-        Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok

-        Povinnosť oplotiť pozemok

-        Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona

  • Stavba na cudzom pozemku (neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona
  • Vecné bremená (Pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena)
  • Ochrana susedských práv

-        Súdna ochrana susedských práv

-        Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy

-        Svojpomoc

-        Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov

  • Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou

-        Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu

-        Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom

-        Riešenie susedského sporu predbežným opatrením

-        Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu

-        Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu

Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektorky je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

Čo je úlohou účastníka?

Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.

Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Sylvia Bartová

12.10.2021 o 10:01

Reagovať

Dobrý deň, ospravedlňujem sa za otázky po termíne, ale ak by bol ešte priestor, rada by som sa spýtala ako riešiť nasledovné situácie:
1. prípad: v svahovitom teréne chce stavebník stavať stavbu RD a chce si terén svojho pozemku zarovnať do roviny, čím chce od susedných pozemkov postaviť oporný múr, kde by výška oporného múru od reálneho exitujúceho terénu voči susednému pozemku bola vo výške 2,2m. Nechce sa ústne dohodnúť na realizovaní terénnych úprav, aby kaskádovo riešil prevýšenie voči susedným pozemkom, "on chce rovinu" ... na základe čoho mu vieme ako stavebný úrad argumentovať, že sa jedná o nedôvodné navyšovanie pozemku, o zmenu celistvosti vzhľadu krajiny, argumentovať, že susedné pozemky stratia pohodu bývania, že stavba bude tieniť na existujúce dreviny na susedných pozemkoch, následne ich chátranie, vysychanie a znehodnotenie drevín ... navyše tento oporný múr chce stavebník realizovať aj vedľa susedného existujúceho domu, umiestneného na hranici pozemku, tu vo výške +0,85 až 1,4m voči existujúcemu reálnemu terénu ...
Riešili sme už podobné prípady, doteraz sa dalo s vlastníkmi dohodnúť, avšak tento prípad je špecifický, je to špecifický stavebník, ktorý argumentuje nutnosťou chrániť svoj majetok ... podotýkam ešte, že jeho prvý návrh bol postaviť na tento oporný múr, ešte betónové oplotenie ktoré by malo mať výšku 2,5m, takže od existujúceho reálneho terénu suseda to by to bola 4,7m vysoká betónová stena. Na náš argument tejto výšky začal riešiť zatiaľ samostatne iba oporný múr, že oplotenie bude riešiť neskôr. Mohli by sme mu dať podmienku do stavebného povolenia, že na oporný múr umiestni iba drôtené oplotenie - priehľadné, nie uzavreté, avšak stále oporný múr bude mať výšku od susedných pozemkov 2,2m, kde okolitá zástavba je pôvodná dedinská - existujúce dlhé dedinské domy + pôvodné štvorce ... ďakujem.
2. prípad: pôvodná zástavba v dedine, pôvodné RD, kde sú domy postavené na hranici pozemku a teraz prichádza k tomu, že pôvodné dlhé záhrady sa rozparcelujú a tesne povedľa existujúceho RD vedie prístupová cesta k novému rodinnému domu, prípadne k viacerým RD ... ako v tomto prípade argumentovať umiestnenie prístupovej cesty povedľa pôvodného domu, vzdialenosť cesty od steny RD, vzhľadom na zaťaženie na existujúci RD, zaťaženie základov, prípadne podpivničenia tejto stavby, prípadné zaťaženie stavby sa môže prejaviť až neskôr ... ďakujem.
3. prípad: ako argumentovať výškové osadenie stavby na pozemku, kde stavebník v pôvodnej zástavbe RD v dedine (pôvodné štvorce - prízemné, bez poschodia, bez obytného podkrovia, max. výšky stavby 6-7m) plánuje RD osadiť tak, že prízemie zvýši oproti pôvodnému terénu o 1,5m (schody pri vstupe, aj schody do záhrady) chce realizovať stavbu čiastočne podpivničenú, s plnohodnotným podkrovím s vikiermi, o celkovej výške +12,8m ... regulatívy územného plánu spĺňa, vzdialenosti od okolitých RD spĺňa ... či je možné argumentovať na výškové osadenie stavby, pre pohodu bývania okolitých existujúcich RD, aspoň argument, aby prízemie umiestnil nižšie ...
len pre porovnanie, stavba RD bude v prízemnej pôvodnej zástavbe pôsobiť ako vysoká stavba - charakteru vila s vikiermi a vežičkami - zvýšená už len pri osadení stavby o +1,5m od pôvodného terénu a prístupovej obecnej komunikácie.
Ďakujem veľmi pekne.
Prajem pekný deň.
S pozdravom
Sylvia Bartová

Alexandra Mikolová

11.10.2021 o 14:38

Reagovať

Dobrý deň, často chodia na náš úrad podnety fyzických osôb týkajúce sa drevín (prerastanie konárov stromov, kríkov, padajúce lístie, tienenie). Chcela by som vedieť, ako správne postupovať pri podnetoch tohto typu, kedy sa občan domáha, aby úrad nakázal druhej strane dreviny na svojom pozemku zrezať alebo vyrúbať. Ďakujem, s pozdravom Mikolová.

Ing. Mária Pavúková

11.10.2021 o 13:19

Reagovať

Dobrý deň,
stavebník podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, časť stavby vo vzdušnom priestore (strecha) presahuje na susedný pozemok a trvá na tom, že disponuje starým GO plánom, podľa ktorého nezasahuje na susedný pozemok. Z aktuálnych údajov z katastra vyplýva, že presahuje vo vzdušnom priestore a vlastník susedného pozemku nesúhlasí s dodatočným povolením. Stavebný úrad oOdkazal účastníkov konania na súd bez určenia lehoty a prerušil konanie do právoplatného rozhodnutia súdu. Požiadal o informáciu zo súdu, ktorý informoval , že v tejto veci sa nevedie súdne konanie. Vlastníčka susedného pozemku podala podnet na prokuratúru a na základe prešetrenia spisového materiálu prokurátor konštatoval, že stavebný úrad si môže urobiť úsudok sám o námietke a v tejto veci rozhodnúť. stavebný úrad nevyhovel upozorneniu prokurátora, preto upozornenie odstúpil na okresný úrad. Okresný úrad dospel k tomu istému záveru ako prokurátor.
Ďakujem za odpoveď
Ing. Mária Pavúková

Štefan Poništiak

6.10.2021 o 20:44

Reagovať

Dobrý deň,
stavebník požiadal o ohlásenie drobnej stavby - presun oplotenia na hranicu pozemku, nakoľko cca 30 rokov starý plot mal osadený vo svojom pozemku. Tú zvyšnú časť jeho pozemku využívala suseda ako rozíšrený prístup k svojim nehnuteľnostiam. Stavebný úrad vydal oznámenie k ohláseniu, že nemá námietky, nakoľko vlastníkom bol stavebník. Prokurátor navrhol oznámenie zrušiť a OÚ, odbor výstavby a BP rozhodnutím oznámenie zrušil, lebo môžu byť doknuté práva vlastníčky susednej nehnuteľností. V rámci nového stavebného konania nedoložila suseda žiadny doklad, že by predmetná časť pozemku bola predmetom napr. určovacej žaloby z dôvodu vydržania na súde (jedine čo spomínala, že je vydané na súde predbežné opatrenie, aby stavebník nemohol presúvať oplotenie, ktorá čoskoro končí).
Mám za to, že ak neprebieha predbežná otázka, stavebný úrad môže vydať povolenie na presun oplotenia, keďže stavebník je aktuálne stále vlastníkom pozemku bez nejakej ťarchy.
Ďakujem pekne.

Podobne je to aj napr. s nejakými chodníkmi, ktorými si ľudia skracovali cez súkromné pozemky cestu na druhú časť obce. Ak si vlastník takejto nehnuteľnosti požiada o oplotenie, je možnosť dať to do stavebného konania, ale pokiaľ nemám nejaké doklady k vecnému bremenu po prípade k inému právu na tomto pozemku, nie je dôvod nevydať stavebníkovi takéto povolenie.

Ak je na miestnej komunikácii osadené nepovolené oplotenie pozemku a na ňom ešte vystupujúca železná konštrukia, ktorá ešte viac zasahuje do profilu cestnej premávky, môže správca komunikácie oznámiť stavebníkovi, že na jeho náklady v zmysle § 43 zák. č. 8/2009 zz odstráni cestnú prekážku. Týka sa to len vystupujúcej časti alebo stavby oplotenia ako takej??? alebo postupovať v zmysle § 88a SZ a keďže hneď podľa ods. 1 je rozpor s verejným záujmom, môže nariadiť odstránenie stavby, alebo postupovať podľa ods. 3 a obec ako vlastník pozemku má podať žalobu na súd?

V prípade, že orgán ŠSD zistí nepovolenú stavbu na cudzom pozemku a vlastník pozemku v čase výkonu ŠSD zásadne odmieta nejakú dohodu so stavebníkom, má zmysel procesne vyzývať vlastníka stavby na doloženie žiadosti na dod SP, doloženie projektu, vlastníckeho alebo iného práva... alebo hned konanie o dodatočnom povolení stavby prerušiť v zmysle § 88a ods. 3 SZ, lebo aj keby žiadosť nedoložil resp. nedoplní doklady, tak aj tak nemôže nariadiť odstránenie stavby podľa § 88a ods. 2 a ods. 6 SZ lebo stavba je na cudzom pozemku (ods. 3).

Vlastník rodinného domu na hranici pozemku (klasická zástavba v minulosti) chce vymeniť odkvapové žľaby zo strany aj od suseda. Podľa § 139b ods. 16 písm. a) SZ sa na takého práce nevyžaduje ani ohlásenie. Ak chce vlastník riešiť opatrenie na cudzom pozemku z dôvodu výmeny týchto žľabov, je to vecou stavebného úradu v zmysle § 135 SZ mu takého rozhodnutie vydať? (prebieha v takomto prípade nejaké konanie? je potrebné doložiť nejaký harmonogram prác? priestorové riešenie prác na cudzom pozemku?) alebo je to vecou občianskoprávnou, nakoľko na výmenu dažďových žľabov netreba ani SP ani ohlásenie.

Ďakujem ešte raz pekne.
Štefan Poništiak

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, spracovanie otázok, ich doplnenie, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.


V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.