Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *

Termín

23. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24. september - 1. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

23.09.2021

Variabilný symbol:

230921

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Novely  zákonov – Daňový poriadok,  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o ukončení niektorých

exekučných konaní,  Obchodný zákonník:

nové ustanovenia,  ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

skúsenosti a poznatky z praxe

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

2. Daňový nedoplatok

klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného /nedoplatky subjektov v konkurze a oddĺžení), zánik daňového nedoplatku , premlčanie daňového nedoplatku

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

 

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov

vznik záložného práva, zrušenie záložného práva

v   najčastejšie dotazy od správcov daní

4. Daňové exekučné konanie

základné ustanovenia

rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní – doručovanie, právoplatnosť

spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok, vodičský preukaz /

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.