Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach

Termín

21. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-29. september 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Lektori:

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c.

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí, zamestnanci mestských polícií

Kapacita:

150

Uzávierka:

21.09.2021

Variabilný symbol:

210921

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev je v súčasnosti jednou z veľmi diskutovaných tém nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Aj napriek tomu, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne nahrávanie zastupiteľstiev neupravuje, uplatňujú sa konkrétne ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov.

  • prezentácia aktuálnej právnej úpravy a judikatúry vo vzťahu k nahrávaniu zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev
  • prezentácia osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k organizácii vo vzťahu ku konaniu online zastupiteľstiev v zmysle § 30f ods. 2 a ods. 3 Zákona o obecnom zriadení v súvislosti s ochorením COVID-19
  • nahrávanie orgánov obce a zamestnancov obce počas zastupiteľstva a mimo času konania zastupiteľstva
  • ochrana osobných údajov v zmysle ustanovení európskeho nariadenia GDPR vo vzťahu k nahrávaniu zasadnutí zastupiteľstva
  • praktické príklady uplatňovania a riešenia problémov a deliktov súvisiacich s nahrávaním zastupiteľstiev

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Cieľ:

Formou praktických príkladov ukázať účastníkom nielen teoretické a právne aspekty nahrávania zasadnutí obecných / mestských zastupiteľstiev s priamym zameraním na nové ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré stanovuje Zákon o obecnom zriadení. Hlavným cieľom je naučiť účastníkov kurzu o možnostiach snímania zasadnutia zastupiteľstva, zákonných limitoch, európskej právnej úpravy v rozsahu GDPR a možnostiach právnej ochrany.

Anotácia:

Aj napriek tomu, že zákon výslovne neurčuje možnosť nahrávania zasadnutí obecných zastupiteľstiev, čoraz častejšie dochádza k presadzovaniu práva priznanej judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky priamo na zasadnutí zastupiteľstiev. S poslednou novelou zákona o obecnom zriadení bola zároveň samosprávam priznaná možnosť uskutočňovania zasadnutí zastupiteľstva bez účasti verejnosti za podmienky vyhotovenia záznamu z takéhoto zasadnutia. Pri praktickej aplikácii uvedených právnych predpisov je potrebné brať do úvahy nielen novú formu zasadnutia, ktorá je priznaná zákonom o obecnom zriadení, ale aj aplikačné problémy, ktoré vznikajú pri jej realizácii. Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj možnosti právnej ochrany a zakotvenie príslušných ustanovení zákona a judikatúry do pracovných zmlúv zamestnancov obecných a mestských úradov.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.