Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávy

Termín

13.-14. september 2021, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, miest, MČ Košíc a Bratislavy, zamestnanci odborov kontroly, ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

13.09.2021

Variabilný symbol:

13140921

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

165 €

Cena pre nečlenov:

185 €

Program:

1. deň:  pondelok, 13.9..2021

Prezentácia výsledkov kontroly: Opatrenia na zníženie  administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy.

Lektor: Ing. Vladimír Jendrišek, NKÚ, expozitúra Žilina


Kontrola dodržiavania zákona o egovernmente

Lektorka: Ing. Erika Kusyová

PROGRAM SEMINÁRA:

ü  povinnosti uložené obci, škole zákonom o e-Governmente

ü  schránka obce/mesta/školy pre právne postavenie OVM, prípadne pre právne postavenie PO

ü  schránky adresátov - príjemcov rozhodnutí - právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO)

ü  vytváranie rozhodnutí ako elektronických úradných dokumentov

ü  autorizácia v schránke OVM = podpisovanie rozhodnutí a iných dokumentov - aké certifikáty sú pre OVM, kde a ako ich získať, kto na certifikáty nárok má a kto nemá

ü  odosielanie rozhodnutí v súlade so zákonom o egovernmente, elektronické doručovanie do schránky adresáta, kedy a prečo vytvárať listinný rovnopis, doručovanie listinného rovnopisu

ü  kedy je možné uplatniť výnimku z konania elektronicky

ü  jeden krát a dosť - alebo overovanie údajov v registroch, používanie oversi.gov.sk

ü  povinné zverejňovanie obce/mesta/školy na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET na slovensko.sk

ü  ostatné súvisiace problémy

 

2. deň:  utorok, 14.9.2021

Úrad pre verené obstarávanie, Odbor stálych pracovísk

ÚVO, prezentácia stálych pracovísk, ponuka vzdelávania, plán aktivít v regiónoch

Lektor: PhDr. Tomáš Bučko


Financovanie originálnych školských kompetencií v roku 2021 v súvislosti s výkonom činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18d z. č. 369/1990 zb.

Lektorka: PaedDr. Alica Fecková

CIELE:

 1. Ozrejmiť rozdiel medzi financovaním preneseného výkonu štátu na samosprávy na úseku školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí a miest.
 2. Identifikovať najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa problematiky financovania originálnych školských kompetencií obcí a miest.
 3. Vedieť napočítať finančné prostriedky na rok 2021 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách (ďalej len MŠ, JŠ ZUŠ) a školských zariadeniach zriadených obcou, mestom.
 4. Poznať podstatu fiškálnej decentralizácie v oblasti financovania školských kompetencií samospráv.
 5. Ozrejmiť  postup pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky ročnej dotácie, a podrobnostiach financovania na jedno dieťa, žiaka MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov na rok 2021 v školách a školských zariadeniach na území obce, mesta.

PROGRAM SEMINÁRA:

A) Zdroje financovania originálnych školských kompetencií obce, mesta.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

 • Aký je rozdiel (vo výkone aj vo financovaní) medzi preneseným výkonom štátu na samosprávy v oblasti školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí, miest.
 • Ktoré najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujú problematiku financovania originálnych školských kompetencií samospráv.
 • Z akých zdrojov  a akým spôsobom obce, mestá financujú školské originálne kompetencie.

B) Nápočet podielových daní  obce, mesta na rok 2021  na originálne školské kompetencie.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

 • Mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie.
 • Výšku „jednotkového koeficientu“ na rok 2021 potrebnú na nápočet podielových daní na „školské originálky“.
 • Aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb územnej samospráve v znení neskorších zmien.

C) Prerozdelenie podielových daní obce, mesta na krytie mzdových, odvodových a prevádzkových výdavkov v MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadeniach na území obce, mesta.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

 • Čo je podstata fiškálnej decentralizácie v oblasti školských kompetencií samospráv.
 • Ako postupovať pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky a podrobnostiach financovania na rok 2021 na jedno dieťa MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení  na území obce.
 • Možné komplikácie pri určení výšky dotácie na rok 2021 vo VZN podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien.

--------------------

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.