Správne konanie v školstve

Termín

1. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
2.-10. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci miest a o

Kapacita:

200

Uzávierka:

01.12.2021

Variabilný symbol:

011221

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Vzťah správneho poriadku, školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve
 2. Doručovanie rozhodnutí riaditeľov
 3. Rozhodovanie riaditeľa materskej školy vo veci predprimárneho vzdelávania
 4. Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, komisionálnych skúšok.
 5. Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.
 6. Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.
 7. Postup riaditeľa školy po podaní odvolania,
 8. Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.
 9. Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.
 10. Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.
 11. Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov o školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.