Sociálne služby poskytované samosprávou * financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva *

Termín

26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. máj - 3. jún 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí a VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

500

Uzávierka:

26.05.2021

Variabilný symbol:

260521

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030

Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko

Plán Obnovy a odolnosti SR

  • Výsledky kontroly NKÚ  na opatrovateľskú službu vo vybraných samosprávach

Dostupnosť opatrovateľskej služby (bez Eurofondov)

Udržateľnosť financovania opatrovateľskej služby

  • Zdroje financovania originálnych kompetencií obce v oblasti sociálnych služieb

Prerozdelenie podielových daní obce na opatrovateľskú službu

Financovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom ESF

(Podmienky kvality v opatrovateľskej služby) – len informatívne ( toto je téma na samostatný seminár)

  • Pripravované legislatívne zmeny s dopadom na sociálne služby ( informácia)


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.