STRAVOVANIE zamestnancov od 1.3.2021

Termín

11. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
12.-19. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, odborní zamestnanci miest, obcí a nimi zriadených RO a PO, hlavní kontrolóri, o

Kapacita:

500

Uzávierka:

11.05.2021

Variabilný symbol:

110521

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Vymedzenie základných pojmov
  2. Stanovenie spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnávateľom

(povinnosť, možnosť zamestnávateľa)

  1. Stanovenie výšky príspevku na stravovanie (príklady)
  2. Spôsob a termín vyplácania finančného príspevku na stravovanie
  3. Evidencia finančného príspevku na stravovanie
  4. Finančný príspevok na stavovanie – zdaňovanie príspevku, metodický pokyn finančnej správy SR
  5. Vnútorný predpis za zabezpečenie stravovania – aktualizácia
  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.