Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*

Termín

18. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hospodárky a účtovníčky obcí a škôl, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

500

Uzávierka:

18.05.2021

Variabilný symbol:

290521

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Kde robíme chyby pri hospodárení s majetkom obce a pri jeho správe.


I.  HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

1. Právna úprava

2. Kompetencie orgánov obcí

3. Zásady hospodárenia s majetkom

4. Postupy pri nakladaní s majetkom obcí

II.  SPRÁVA A OCHRANA ZVERENÉHO MAJETKU

1. Vznik správy majetku

2. Kto je správcom majetku obce

3. Práva a povinnosti správcu majetku

4. Kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa

a organizácií (správcov)

5. Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce

medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej

subjektivity a s právnou subjektivitou

6. Náležitosti zriaďovacej listiny

7. Prenájom zvereného majetku

8. Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri

správe majetku obcí

9. Kontrola správy majetku obce

III.  EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU

1. Evidencia majetku

2. Inventarizácia majetku

3. Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za

majetok obce


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD


Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.