SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávy 2 samostatné dni: 20.5. a 28.5.2021

Termín

20.-28. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-28. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

2-dňový online kurz

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obcí, miest, stavebných úradov, špciálnych stav., spoločných úradov, obecné polície

Kapacita:

500

Uzávierka:

20.05.2021

Variabilný symbol:

2028052

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

50 €

Cena pre nečlenov:

80 €

Program:

Cieľ seminára:

Ponúknuť účastníkom výklad správneho poriadku po jeho novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa  ďalších hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.

Toto podujatie sa skladá z dvoch častí. Dôvodom je rozsah témy a naša snaha nechať priestor aj na upevnenie si získaných vedomostí počas krátkej 1-týždňovej prestávky medzi webinármi. Účastníkom oboch častí po absolvovaní krátkeho testu - v závere 2. časti, pripravíme a zašleme Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM WEBINÁRA:

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou konania vo veciach daní a poplatkov.

Správny poriadok bol v priebehu rokov 2016 až 2018 niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy.

 

I. časť – 20.5.2021

  • Základné zásady správneho konania
  • Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)
  • Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka)
  • Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)

II. časť – 28.5.2021

  • Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)
  • Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)
  • Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).
  • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku
  • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

Pracovný materiál: účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

-        podrobné Poznámky k jednotlivým ustanoveniam správneho poriadku (cca 300 stranový dokument)

-        nové VZORY správnych aktov vypracované pre potreby obcí v počte cca 65 vzorov správnych aktov (oznámení, zápisníc, rozhodnutí a pod.),

pričom všetky materiály sú spracované s ohľadom na zmeny vyplývajúce z noviel správneho poriadku.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinárov, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady, vyhotovenie a zaslanie Potvrdenia.

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.