Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky

Termín

6. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
7.-14. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci materských škôl, základných škôl, stredných škôl, spojených škôl

Kapacita:

150

Uzávierka:

06.05.2021

Variabilný symbol:

060521

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 

ANOTÁCIA: Riaditeľ školy bez ohľadu na zriaďovateľa a bez ohľadu na právnu subjektivitu je podľa zákona o egovernmente orgánom verejnej moci (OVM) a teda povinný vydávať rozhodnutia elektronicky.

Na seminári sa budeme venovať praktickej stránke, ako konkrétne postupovať pri vydávaní rozhodnutí a čo všetko s takýmto vydávaním súvisí.

Prejdeme aj otázku pripravenosti školy na realitu a postupy dnes, existujúce informačné systémy a výhľady do budúcnosti.

PROGRAM SEMINÁRA:

 

Rozhodnutia v elektronickej podobe

•   súvisiaca legislatíva

•   elektronické schránky školy a rodičov - povinnosti a rozdiely

•   ako postupovať ak škola nemá právnu subjektivitu

Príprava na vydávanie rozhodnutí

•  certifikáty na podpisovanie - aké certifikáty sú pre školu a riaditeľa potrebné, kde a ako ich získať, kto na certifikáty nárok má a kto nemá, ako certifikáty používať

•   informačné systémy - aké IS na škole existujú, aké sú potrebné pri elektronickej komunikácii, prečo je potrebné systémy prepojiť

Vytváranie rozhodnutí

•   vytvorenie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu

•   podpisovanie certifikátom

•   odosielanie rodičom

•   vytváranie listinného rovnopisu pre rodičov, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie

•   vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí

•   ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony

Informačné systémy školy

Kontroly

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Eva Tóth Župčanová

21.4.2021 o 13:23

Reagovať

Na základe usmernenia zverejneného na stránke MŠVVaŠ - "Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení" nemusia školy doručovať rozhodnutia elektronicky, kým nepominú technické dôvody, pre ktoré nie je možné vykonať právny úkon elektronicky. To znamená, že nemusíme zasielať rozhodnutia riaditeľa elektronicky zatiaľ vôbec? Alebo musíme zasielať ale len tým rodičom, ktorí majú aktivovanú schránku?

admin2

22.4.2021 o 11:14

Reagovať

Pekný deň. Vieme o tom usmernení, ale usmernenie nie je výklad zákona a nie je právne záväzné. Zákon záväzný však je. Z analýz, ktoré nám predbežne pripravili niektorí lektori však vyplýva, že vytvárať elektronické rozhodnutia už sú povinné všetky orgány verejnej moci - teda od 1.1.2021 aj materské školy = aj podpisovať elektronicky. Doručovanie je problematické, pretože rodičia schránku nemajú aktivované na doručovanie. To však znamená, že potrebujete vytvoriť listinný rovnopis a zaslať ten.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.