Najčastejšie problémy samospráv v rokoch 2020 – 2021 so zákonom O SLOBODE INFORMÁCIÍ /Infozákon) a praktické riešenia

Termín

26. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. apríl - 4. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

500

Uzávierka:

26.04.2021

Variabilný symbol:

260421

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií počas pandémie COVID - 19
 • Pôsobnosť zákona o slobode informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy a pri originálnych kompetenciách samospráv
 • Prehľad najčastejších pochybení samosprávy pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Šikanózne žiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany obcí
 • Informačný filibustering (zahlcovanie úradov samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Ochrana obchodného tajomstva a citlivých dát od podnikateľov a developerov
 • Autorskoprávna ochrana, ochrana projektovej dokumentácie
 • Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, priestupkové konanie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov samosprávy
 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu
 • Informácia o návrhu novely zákona č. 211/2000 Z.z. z dielne Ministerstva spravodlivosti SR
 • Otázky a odpovede

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.