Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1

Termín

27.-28. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. marec - 20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

akreditovaná kurz_ONLINE

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri a pracovníci obcí, samosprávnych krajov na oddeleniach kontroly, poslanci, iní záujemcovia

Kapacita:

53

Uzávierka:

28.03.2021

Variabilný symbol:

12031604

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Program:

  • Kontrola tvorby a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení obce/mesta, interných predpisov obce/mesta/VÚC

Ing. Oxana Hospodárová

 

1. Právny poriadok SR

2. Legislatívny proces v obci/meste/VÚC

3. Tvorba a náležitosti VZN obce/mesta

4. Tvorba, prijímanie a kontrola uznesení obecného zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/zastupiteľstva VÚC

5. Vnútorné predpisy obce/mesta/VÚC

6. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/zastupiteľstva VÚC, kontrola dodržiavania interných predpisov obce/mesta/VÚC

7. Praktický nácvik: vykonanie kontroly dodržiavania VZN obce, plnenia uznesení zastupiteľstva a dodržiavania interných predpisov podľa dohody

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.