Mzdová účtovníčka - II.Q roku 2021

Termín

20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-28. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, rozpočtových a príspevkových org., štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

500

Uzávierka:

20.04.2021

Variabilný symbol:

200421

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2020 a jej vplyv na :

ü    plat starostu a hlavného kontrolóra

ü    sociálne poistenie, zdravotné poistenie

ü    minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify

 

  • Oprava chýb týkajúcich sa RZD za rok 2020

ü  chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca

ü  oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca

ü  dodatočné daňové priznanie typu A

ü  nesprávna výška vlastného príjmu manželky

ü  oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

 

  • Špecifické situácie  pri daňovom bonuse na nezaopatrené dieťa:

ü  skončenie povinnej školskej dochádzky

ü  skončenie strednej školy

ü  skončenie vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa

 

  • Príspevok na rekreáciu v čase COVIDu

ü  Menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?

ü  Ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas prázdnin ?

ü  Je potrebné upraviť internú smernicu o poskytovaní príspevku na rekreáciu počas COVIDu

 

  • Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo uplatňujeme

od 1.3.2021

ü stravné ...   gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1.3.2021

ü stravovanie počas home office

ü stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška finančného príspevku

ü spresnenie podmienok uplatňovania pružného pracovného času

ü dohoda o brigádnickej práci študentov – skončenie strednej školy a skončenie prvého stupňa VŠ

ü domácka práca, telepráca, home office

 

  • Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo nás ešte len čaká :

od 1.1.2022

ü skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia  65 rokov veku a veku určeného na nárok na  starobný dôchodok

ü výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa

ü posledný termín pre umožnenie výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom

od 1.1.2023

ü dôsledná elektronizácia stravovacích poukážok –  už len výnimočne v papierovej forme

 

  • Postupujete už v súlade s Kolektívnou zmluvou VS a ŠS na rok 2021 ?

ü  jeden deň pracovného voľna s náhradou platu do 30.6.2021

ü  odstupné

ü  radostné Vianoce ... odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

 

  • Oznamovacie povinnosti v zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Opakovanie je matkou múdrosti : prihlasovanie, odhlasovanie, zmena

ü  pracovný pomer, dohody ( pravidelný / nepravidelný príjem ), ich súbeh

ü  materská a rodičovská dovolenka,

ü  pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia

ü  osobné údaje

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.