Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou

Termín

22. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-30. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí , miest a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri, os

Kapacita:

500

Uzávierka:

21.04.2021

Variabilný symbol:

220421

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  2. Príručka MFSR pre subjekty VS  (nová v roku 2020)  + metodické usmernenia MFSR
  3. Obsahová náplň finančných výkazov
  4. Zostavenie finančných výkazov
  5. Medzivýkazové kontroly finančných výkazov, dokument kontrol pre finančné a účtovné výkazy subjektov VS
  6. Prepojenie  IUZ na formulár vzájomných vzťahov – medzivýkazové kontroly
  7. Diskusia

 

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.