FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI, UPRAVENÁ METODICKÝM POKYNOM MF SR A METODICKÝM ODPORÚČANÍM MF SR NOVÝ TERMÍN - preložené z 8.4.2021

Termín

29. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. apríl - 7. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, riadit

Kapacita:

500

Uzávierka:

29.04.2021

Variabilný symbol:

080421

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.      Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly

2.      Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly

3.      Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi,   prípady v čase

mimoriadnej situácie

4.      Administratívna finančná kontrola – – riešenie v čase mimoriadnej   situácie

5.      Finančná kontrola na mieste – príklady

6.      Dokumentácia z finančnej kontroly

7.      Porušenie zákona o finančnej kontrole (pokuty)

8.      Špecifiká v územnej samospráve

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.