VEREJNÉ OBSTARÁVANIE so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou

Termín

4. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-11. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, štatutári, kontrolóri, odborní zamestnanci obcí, škôl a ďalších inštitúcií vo verejne

Kapacita:

500

Uzávierka:

04.03.2021

Variabilný symbol:

040321

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.    Základné pojmy z verejného obstarávania

2.    Plán verejného obstarávania

3.    Prípravné trhové konzultácie

4.    Pravidlá, podklady a postup výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

5.    Základné povinnosti a princípy verejného obstarávateľa v zmysle zákona

6.    Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou § 117, podmienky účasti, opis, proces,  dokumentácia

7.    Register partnerov verejného sektora, Zoznam hospodárskych subjektov

8.    Zmluva – jej zmeny, odstúpenie od zmluvy,

9.    Komunikácia, Konflikt záujmov

10.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk, subdodávatelia, zábezpeka, komisia na vyhodnotenie ponúk

11.   Dokumentácia pri ZsNH

12.   Referencie

13.   Vybrané metodické usmernenia k ZsNH

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.