Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1. januára 2021

Termín

16. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-24. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia MŠ, ZŠ, odborní zamestnanci obcí a škôl (materských, základných, stredných)

Kapacita:

500

Uzávierka:

16.03.2021

Variabilný symbol:

160321

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1.časť:  9.00 – 12.30 hod - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právne základy a správne konanie v školstve

 

v  Zásadná zmena v rozhodovaní riaditeľov materských škôl od 1. januára 2021

v  Pôsobnosť zákona o štátnej správe v školstve a správneho poriadku a ich vzájomný vzťah.

v  Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, adaptačného

v  vzdelávania, komisionálnych skúšok.

v  Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.

v  Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.

v  Postup riaditeľa školy po podaní odvolania,

v  Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.

v  Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.

v  Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.

v  Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov

v  školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.

 

2. časť: 12.30 – 14.00 - Ing. Erika Kusyová

Vytváranie rozhodnutí v elektronickej podobe

v  vytvorenie rozhodnutia elektronického úradného dokumentu

v  podpisovanie mandátnym certifikátom

v  odosielanie

v  vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie

v  vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí

v  ukladanie dokumentu

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektorov, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.