Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1

Termín

12. marec - 30. apríl 2021, Začiatok: 00:00 (5 samostatných Webinárov) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

5 x WEBINÁR

Kategória:

akreditovaná kurz_ONLINE!

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri a pracovníci obcí, samosprávnych krajov na oddeleniach kontroly, poslanci, iní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

30.03.2021

Variabilný symbol:

12031604

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

200 €

Cena pre nečlenov:

270 €

Program:

PROGRAM  KURZU a termíny:

 

1. DEŇ – 12.3.2021 1. časť

  • Praktický výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (metodika, postupy, vzory)

Ing. Oxana Hospodárová

 

1. Rozsah výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom

2. Okruh kontrolovaných subjektov

3. Pravidlá kontrolnej činnosti

- Práva a povinnosti HK

- Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov

- Prizvaná osoba-Kontrolný postup

- Materiály z kontroly

4. Správy o výsledkoch kontroly pre OZ

5. Praktický nácvik: vypracovanie správy o výsledkoch kontroly pre zastupiteľstvo podľa dohody

 

2. DEŇ – 19.3.2021 2. časť

  • Kontrola účtovníctva obce/ mesta/ VÚC a nimi zriadených organizácií

Ing. Mária Kasmanová

 

1. Právny základ vedenia účtovníctva v obci/meste/VÚC a nimi   zriadených RO/PO, vnútorné predpisy pre oblasť účtovníctva

2. Vedenie účtovníctva v obci/meste/VÚC a nimi zriadených RO/PO a jeho kontrola

3. Spracovanie účtovnej závierky v obci/meste/VÚC a nimi zriadených RO/PO.

4. Rozpočtovníctvo v obci/meste/VÚC a nimi zriadených RO/PO a premietnutie výsledkov rozpočtového hospodárenia do finančných výkazov a záverečného účtu obce/mesta/VÚC.

5. Praktický nácvik: spracovanie účtovnej závierky podľa dohody

 

3. DEŇ – 26.3.2021 3. časť

  • Kontrola tvorby a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení obce/mesta, interných predpisov obce/mesta/VÚC

Ing. Oxana Hospodárová

 

1. Právny poriadok SR

2. Legislatívny proces v obci/meste/VÚC

3. Tvorba a náležitosti VZN obce/mesta

4. Tvorba, prijímanie a kontrola uznesení obecného zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/zastupiteľstva VÚC

5. Vnútorné predpisy obce/mesta/VÚC

6. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/zastupiteľstva VÚC, kontrola dodržiavania interných predpisov obce/mesta/VÚC

7. Praktický nácvik: vykonanie kontroly dodržiavania VZN obce, plnenia uznesení zastupiteľstva a dodržiavania interných predpisov podľa dohody

 

4. DEŇ – 9.4.2021 4. časť

  • Kontrola škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce/ mesta/ VÚC

Ing. Katarína Tamášová Karácsonyová

 

1. Kontrola školy a školského zariadenia a príslušná legislatíva

2. Kontrola z pohľadu hlavného kontrolóra obce/mesta/samosprávneho kraja

3. Kontrola z pohľadu kontrolovaného subjektu – školy/školského zariadenia

4. Prehľad najčastejších kontrolných zistení na školách, alebo čo nefunguje v praxi?

5. Najčastejšie nedostatky pri ekonomickej agende škôl:-porušenia vyplývajúce zo zákona o účtovníctve

-nedostatky pri vedení pokladnice

-porušenia týkajúce sa rozpočtu škôl, školských zariadení

-nedostatky pri cestovných náhradách

-nedostatky pri sociálnom fonde

-nedostatky pri výkone inventarizácie

-nedostatky pri verejnom obstarávaní

-nedostatky pri finančnej kontrole

6. Ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu školy – podnety, námety, ukážky

7. Skúsenosti a riešenia z praxe

8. Prečo je často nefunkčný systém vnútornej kontroly školy?

 

5. DEŇ – 16.4.2021 5. časť

  • Príklady, ciele a spracovanie konkrétnych kontrol.

Ing. Oxana Hospodárová           (9.00 – 13.00)

 

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

2. Kontrola výkonu finančnej kontroly v obci/meste/VÚC

3. Praktický nácvik: vykonanie kontroly podľa dohody

  • Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Skúšobná komisia

- Vypracovanie testu,

- odovzdanie zadania a jeho prezentácia

14:30 h Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za s webináre (celkovo sa uskutoční 5 samostatných školiacich dní), pracovný materiál, lektori, organizačné a administratívne náklady pri evidencii podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní, vydanie osvedčenia o absolvovaní.

Za členov na toto podujatie (kurz) sa považujú členovia RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.