Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. WEBINÁR

Termín

2. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

WEBINÁR

Kategória:

WEBINÁR

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestami, obcami a VÚC, kontrolóri

Kapacita:

500

Uzávierka:

02.03.2021

Variabilný symbol:

020321

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

 

2. Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy

 

3. Účtovanie a rozpočtovanie:

-        výsledku hospodárenia

-        konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-        dobropisov

-        refundácií

-        miezd a depozitu

-        preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia

-        dobrovoľníckej činnosti

-        autorských honorárov

-        transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na podporu umenia, Environmentálny fond, Erasmus+,

-        majetku: výdavky na materiál, webové stránky, bezplatne nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok nadobudnutý za „symbolickú cenu“

-        zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za „symbolickú cenu“

-        na podsúvahových účtoch

-        podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-        platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; poistné a daň z poistenia; poplatok za uloženie odpadu;

-        finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania

-        školského stravovania

 

4. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021

-        účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

5. Opatrenia v súvislosti s COVID 19

 

PRACOVNÝ MATERIÁL:

súčasťou seminára (webinára i videoseminára) je mailom zaslaný rozsiahly pracovný materiál a kompletný balík vzorov + vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

POKYNY K PODUJATIU - WEBINÁR a VIDEOSEMINÁR sú presne uvedené v pozvánke na podujatia.