Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár* WEBINÁR

Termín

26. január 2021, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

WEBINÁR

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

500

Uzávierka:

26.01.2021

Variabilný symbol:

260121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Prehľad novej „koronalegislatívy" dotýkajúcej sa informovanosti, ochrany súkromia a osobných údajov
 2. Prehľad najdôležitejších povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 3. Nová bezpečnostná dokumentácia
 4. Zodpovedná osoba obce/školy za ochranu OÚ
 5. Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy
 6. Sankcie za porušenie GDPR legislatívy
 7. Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 8. Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch
 9. Súkromie zamestnanca na pracovisku
 10. Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
 11. Obecné a školské noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov
 12. Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle inštitúcie
 13. Poskytovanie informácií  - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 14. Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
 15. Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie
 16. Otázky a odpovede

 

Absolventi webinára získajú POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ SEMINÁRA, ktoré je potrebné pre niektoré činnosti zamestnancov v obciach a školách.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pokyny k webináru:

 

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  25. január 2021

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, jeden deň pre jeho konaním.

Technické odporúčania:

 • Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač „Join from your browser“ – akýkoľvek máte vo svojom PC, napr. Google Chrome, MS Edge, Explorer, Opera, Firefox a pod.
 • Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – akékoľvek, postačia aj slúchadlá od mobilu.
 • Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie, mobilné dáta, Wifi pripojenie na optickom rýchlom internete. Najmenej stabilné pripojenie je Wifi na starších balíkoch ADSL internetu.
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných dní. Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.