Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 *videoseminár* videoseminár

Termín

10.-14. december 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC, kontrolóri, ostatní zamestnanci

Kapacita:

200

Uzávierka:

14.12.2020

Variabilný symbol:

0912

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a iné
6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - účtovníctvo, rozpočtovníctvo.
7. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k videosemináru:

  • Uzávierka prihlášok:  9. december 2020, resp. až do 14. decembra 2020
  • Video bude sprístupnené v termíne: 10.12. – 14.12.2020
  • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
  • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 10.12.2020
  • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.