Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 *videoseminár* videoseminár

Termín

1.-3. december 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci miest, obcí a ich RO a PO, starostovia, riaditelia, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

200

Uzávierka:

03.12.2020

Variabilný symbol:

3011

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a personálnej oblasti

 • ročná uzávierka ... na čo sa treba pripraviť, na čo nesmiete zabudnúť dovolenka

- krátenie dovolenky, čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce
- nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, preplatená dovolenka
- „prečerpaná“ dovolenka, ako sa má vysporiadať
- dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a ktorý do konca roka 2020 nedovŕši najmenej 33 rokov veku

 • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2020
 • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie
 • januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020

Ø Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021

 • novela č.294/2020 Z.z. zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
 • nový spôsob určovania výšky príplatkov od 1.1.2021

Ø Zákonník práce § 118 ... Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov

 • 14. mzda / odmena v roku 2020
 • 13. a 14. mzda / odmena ... zmeny v roku 2021

Ø Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020
 • vysporiadanie príspevku na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021
 • zmeny v poskytovaní príspevku na rekreácia zamestnancov v roku 2021

Ø Zákonník práce ... Osobitné a prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu ... § 250b, §252o

 • rozvrhnutie pracovného času
 • čerpanie dovolenky
 • práca z domu homeworking
 • náhrada mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa najmenej 80%
 • pracovné zmluvy na dobu určitú

Ø Zákonník práce ... zmeny od 1.marca 2021

 • domácka práca a telepráca
 • dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, prepočet zvýšenia dovolenky
 • stravovanie zamestnancov, zmeny v poskytovaní finančného príspevku
 • dohoda o brigádnickej práci študentov ... štatút žiaka strednej školy, štatút študenta vysokej školy
 • odborová organizácia ... podmienka pôsobenia u zamestnávateľa

Ø Novela zákona o cestovných náhradách

 • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021

Ø Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti
 • príspevky na rekreáciu
 • príspevky na športovú činnosť dieťaťa

Ø Zákon o sociálnom poistení a iné súvisiace zákony

 • dôchodkový vek, predčasný starobný dôchodok ... od 1.11.2020 jednorazový doplatok k dôchodku
 • 13. dôchodok
 • minimálne dôchodky
 • prídavok na dieťa
 • materská
 • nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium

Ø Ďalšie zmeny v zákonoch :

 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k video semináru:

 • Uzávierka prihlášok na videoseminár:  30. november 2020 , resp. až do 3.12.2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 1.12. – 3.12.2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 1.12.2020
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a pracovný materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLÁ ÚČASTI NA VIDEOSEMINÁROCH RVC:

Pravidlá k videoseminárom sme upravovali. Vyvolala to potreba zvýšiť ochranu autorských práv súvisiacich s lektorkou prácou a poskytovaním pracovných materiálov a vzorov k webinárom a videoseminárom.

POZOR!

Nové nastavenia sú presnejšie a adresnejšie. Nami zaslaný LINK je presne viazaný na konkrétnu mailovú adresu. Preto je veľmi dôležité pri prihlasovaní uviesť k menu prihláseného účastníka jeho e-mailovú adresu. Na tento mail vám bude zaslané heslo, ktoré je jedinečné, vygenerované a viazané na túto mailovú adresu a nie je možné ho použiť pri prihlásení sa z iného PC, alebo iného zariadenia (mobil, tablet). Preto vám odporúčame vopred sa rozhodnúť na ktorom zariadení si video budete pozerať.

V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať aj svoj prístup (Black list). Do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.