Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 *webinár* online WEBINÁR

Termín

30. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online webinár

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci miest, obcí a ich RO a PO, starostovia, riaditelia, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.11.2020

Variabilný symbol:

3011

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a personálnej oblasti

 • ročná uzávierka ... na čo sa treba pripraviť, na čo nesmiete zabudnúť dovolenka

- krátenie dovolenky, čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce
- nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, preplatená dovolenka
- „prečerpaná“ dovolenka, ako sa má vysporiadať
- dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a ktorý do konca roka 2020 nedovŕši najmenej 33 rokov veku

 • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2020
 • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie
 • januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020

Ø Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021

 • novela č.294/2020 Z.z. zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
 • nový spôsob určovania výšky príplatkov od 1.1.2021

Ø Zákonník práce § 118 ... Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov

 • 14. mzda / odmena v roku 2020
 • 13. a 14. mzda / odmena ... zmeny v roku 2021

Ø Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020
 • vysporiadanie príspevku na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021
 • zmeny v poskytovaní príspevku na rekreácia zamestnancov v roku 2021

Ø Zákonník práce ... Osobitné a prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu ... § 250b, §252o

 • rozvrhnutie pracovného času
 • čerpanie dovolenky
 • práca z domu homeworking
 • náhrada mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa najmenej 80%
 • pracovné zmluvy na dobu určitú

Ø Zákonník práce ... zmeny od 1.marca 2021

 • domácka práca a telepráca
 • dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, prepočet zvýšenia dovolenky
 • stravovanie zamestnancov, zmeny v poskytovaní finančného príspevku
 • dohoda o brigádnickej práci študentov ... štatút žiaka strednej školy, štatút študenta vysokej školy
 • odborová organizácia ... podmienka pôsobenia u zamestnávateľa

Ø Novela zákona o cestovných náhradách

 • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021

Ø Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti
 • príspevky na rekreáciu
 • príspevky na športovú činnosť dieťaťa

Ø Zákon o sociálnom poistení a iné súvisiace zákony

 • dôchodkový vek, predčasný starobný dôchodok ... od 1.11.2020 jednorazový doplatok k dôchodku
 • 13. dôchodok
 • minimálne dôchodky
 • prídavok na dieťa
 • materská
 • nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium

Ø Ďalšie zmeny v zákonoch :

 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k webináru:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  29. november 2020 (webinár sa koná 30.11.2020 od 9.00 h, do cca 13.00 h)
 • Prístup k záznamu z webinára od 1.12.2020 – do 3.12.2020

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára.
 • Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúce 3 dní. Počas tejto doby si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Nie je možné si ho stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.