Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *videoseminár* videoseminár

Termín

20.-25. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

správcovia dane a poplatkov miest, obcí, starostovia, zamestnanci právnych oddelení, ostatní záujemcovia

Kapacita:

200

Uzávierka:

24.11.2020

Variabilný symbol:

1911

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM SEMINÁRA:

*      Postup správcu dane po skončení obdobia pandémie

-      ustanovenia zákona č.67/2020 Z.z. lex corona a zákona č. 264/2020 Z.z., ktoré upravujú postup správcu dane v období pandémie apo jeho skončení.

*      Novely zákonov–Daňový poriadok, Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov.

*      Daňový nedoplatok -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 týkajúce sa /DN daňovníkov v oddlžení/

-      klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného, zánik daňového nedoplatku, premlčanie daňového nedoplatku

*      Zabezpečenie daňových nedoplatkov - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-      predmet záložného práva, vznik záložného práva, zrušenie záložného práva

*      Daňové exekučné konanie - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-      základná právna úprava, základné ustanovenia, základné zásady

-      rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

 • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
 • daňová exekučná výzva
 • daňový exekučný príkaz
 • spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
 • stručná charakteristika
 • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
 • nový spôsob daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu
Súčasťou podujatia sú aj pracovný materiál k tejto téme a vzory súvisiacich rozhodnutí.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k videosemináru:

 

 • Uzávierka prihlášok:  19. november 2020, resp. až do 24. novembra 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 20.11.- 24.11.2020 (do 24:00h)

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára. Po preposlaní mailu na inú mailovú adresu link na video nebude fungovať.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 20.10.2020.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a pracovné materiály v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.