ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *VIDEOSEMINÁR* Video bude dostupné pre prihlásených účastíkov do 2.11.2020, ak máte ešte záujem, môžete sa prihlásiť.

Termín

24.-30. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, miest, škôl, riaditelia škôl, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

30.10.2020

Variabilný symbol:

0910

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

38 €

Cena pre nečlenov:

53 €

Program:

  • informácia o zákonnej povinnosti v elektronickej schránke
  • prehľad schránky OVM, ako schránku používať
  • povinnosti štatutára
  • čo robiť ak sa štatutár nevie prihlásiť do el. schránky
  • ako poveriť ďalšiu osobu na prácu so schránkou
  • potrebné inštalácie na prácu s el. schránkou
  • podpisovanie v elektronickej schránke
  • ako prijímať podania v schránke na slovensko.sk
  • ako odpovedať na podania, odosielať podania na úrad, správne poplatky za elektronické podania
  • ako vytvárať rozhodnutia

K videosemináru si pripravte: eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty a číslo BOK, slúchadlá (pre kvalitnejší zvuk; postačia aj obyčajné slúchadlá od mobilu), nahratý certifikát na podpisovanie (ak máte)

Skontrolujte si, či máte aktuálne inštalácie: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.