Zákon o odpadoch - *zmeny od 1.7.2020 * -videoseminár videoseminár

Termín

25.-28. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia, poslanci, ostatní záujemcovia

Kapacita:

200

Uzávierka:

28.11.2020

Variabilný symbol:

2910

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1.7.2020
 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a pripravované zmeny
 • Základné pojmy a ich úpravy
 • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné a schválené zmeny
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zbernými spoločnosťami
 • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava
 • Nové znenie § 103 – informačný systém odpadového hospodárstva
 • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Účinnosť ustanovení novely o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pokyny k videosemináru:

 • Uzávierka prihlášok:  24. 11. 2020, resp. až do 27. novembra 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 25.11.- 27.11.2020

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 30.10.2020.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.