Zákon o odpadoch - *zmeny od 1.7.2020 * - online WEBINÁR online WEBINÁR

Termín

24. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

online WEBINÁR

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia, poslanci, ostatní záujemcovia

Kapacita:

204

Uzávierka:

24.11.2020

Variabilný symbol:

2910

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1.7.2020
 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a pripravované zmeny
 • Základné pojmy a ich úpravy
 • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné a schválené zmeny
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zbernými spoločnosťami
 • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava
 • Nové znenie § 103 – informačný systém odpadového hospodárstva
 • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Účinnosť ustanovení novely o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Jozefína Uhaľová

24.11.2020 o 12:26

Reagovať

Je splnená podmienka pre získanie príspevku z environmentálneho fondu, ak sa zbiera kuchynský odpad zo školských jedální?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pokyny k webináru:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  23. november 2020 (+prístup k záznamu z webinára od 24.11.2020)

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, t.j. od 8.30-8.55 h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúce 3 dní. Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.