ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *praktický kurz na PC pre školy a obce*

Termín

25. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, miest, škôl, riaditelia škôl, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

28

Uzávierka:

25.09.2020

Variabilný symbol:

2509

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

38 €

Cena pre nečlenov:

53 €

Program:

  • informácia o zákonnej povinnosti v elektronickej schránke
  • prehľad schránky OVM, ako schránku používať
  • povinnosti štatutára
  • čo robiť ak sa štatutár nevie prihlásiť do el. schránky
  • ako poveriť ďalšiu osobu na prácu so schránkou
  • potrebné inštalácie na prácu s el. schránkou
  • podpisovanie v elektronickej schránke
  • ako prijímať podania v schránke na slovensko.sk
  • ako odpovedať na podania, odosielať podania na úrad, správne poplatky za elektronické podania
  • ako vytvárať rozhodnutia

 

Seminár organizujeme v učebni vybavenej počítačmi (28 miest), ale je potrebné si priniesť eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty a číslo BOK.

Ak si prinesiete vlastný notebook:

prineste si aj nahratý certifikát na podpisovanie: inštalácie https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.