INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Seminár je nahradený video seminárom.

Termín

1. október 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a miest, RO, PO a škôl, starostovia, kontrolóri, riaditelia

Kapacita:

204

Uzávierka:

01.10.2020

Variabilný symbol:

0110

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a metodické usmernenia MF SR

- škoda na potravinách v školskej jedálni, obstaranie ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s COVID 19, elektronické stravovacie karty ....

II. Inventarizácia

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve
  5. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD

III. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.