VNÚTORNÉ SMERNICE škôl, školských zariadení – na čo sú nám smernice? Zmena miesta konania: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadčka

Termín

24. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia všetkých stupňov škôl, školských zariadení, hospodárky, hlavný kontrolór obce

Kapacita:

200

Uzávierka:

24.09.2020

Variabilný symbol:

2409

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Povinné, nepovinné smernice, vnútorné predpisy –prehľad povinností –aby sme sa „nepresmernicovali“ –niekedy je menej viac!

§  Základné legislatívne normy (napr. Zriaďovacia listina školy, Štatút rady školy, Pracovný poriadok, Plán práce školy...)

 • Základné organizačné normy –organizačný poriadok
 • Riadiace normy –príkazy, opatrenia, ...
 • Metodické normy –záväzné metodické pokyny, smernice, pracovné postupy a pokyny
 • Informačné normy
 • Najdôležitejšie smernice na školách
 • Smernica pre ekonomickú agendu školy –systém finančného riadenia
 • Pracovnoprávne smernice –podľa ZP, zákona č. 552/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov, podniková kolektívna zmluva, sociálny fond
 • Smernica pre problematiku ochrany osobných údajov –dokumentácia, pokyny...
 • Ďalšie interné smernice v pôsobnosti škôl, školských zariadení
 • Povinné náležitosti smerníc
 • Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc a evidencia smerníc

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mária Šatánková

21.9.2020 o 15:54

Reagovať

Dobrý deň,
prosím o info, či čom odoslala prihlášku na seminár v Košiciach na MMK, 24.09.2020.

Ďakujem, S pozdravom Šatánková Mária

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.