Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár* letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obcí/ miest a spoločných stavebných úradov, ktorí majú na starosti agendu drobných st

Kapacita:

200

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

031008

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

46 €

Program:

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v zmysle § 117 ods. 2 umožnil obciam zriaďovanie tzv. spoločných obecných úradov na účely vykonávania agendy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Obce však na tieto spoločné stavebné úrady väčšinou preniesli len agendu týkajúcu sa takých stavieb, na ktorých realizáciu je potrebné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie. Obce si v týchto prípadoch ponechali agendu takých stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Seminár podrobne objasňuje, ktoré drobné stavby,  stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné uskutočniť na základe ohlásenia stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona. Ďalej podrobne zaoberá aj to, aké náležitosti sú k ohláseniu potrebné a aké náležitosti má obsahovať písomné oznámenie stavebného úradu (obce), že proti uskutočneniu drobnej stavby,  stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky.

Na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy je vhodné, aby stavebný úrad určil, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

OBSAH:

  1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

  1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

 

  1. Preskúmanie postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3.  Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

 

  1. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

  1. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

  1. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

 

Seminár je určený

-        zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (najmä z malých obcí)

-        starostom obcí

-        členom komisie obecného zastupiteľstva, ktorá má v náplni stavebnú činnosť

 

K téme obdržia účastníci písomný materiál a tiež vzory správnych aktov vydávaných obcami ako stavebnými úradmi pri ohlásení.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.