Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín

Termín

8.-9. jún 2022, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní

Kapacita:

100

Uzávierka:

08.06.2022

Variabilný symbol:

08060622

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

175 €

Cena pre nečlenov:

195 €

Program:

1. deň:  streda, 8.6.2022

Do 12.00              Prezencia účastníkov

12.00 – 13.00      Obed

Profesionálna novinárska práca v samospráve

Lektor: PhDr. Stanislav Ščepán

Þ     úvod do novinárskej tvorby v printových a audiovizuálnych regionálnych médiách, stručné porovnanie histórie a súčasnosti (anketa s účastníkmi)

*        výber tém

*        atraktívnosť spracovania

*        žánrová skladba

*        etika novinára

*        špecifiká práce so zastupiteľstvami, s komerčnou sférou, s aktivistami a s verejnosťou

Þ     význam regionálnej tlače a audiovizuálnych médií v samospráve

Þ     komunikácia novinára s predstaviteľmi samosprávy

Þ     presahy komunálnej politiky do tvorby regionálnych médií

Þ     hodnovernosť a dôslednosť overovania výstupov hovorcov

Þ     závislosť regionálnych médií od podpory samospráv

Þ     skúsenosti a praktické rady z novinárskej praxe

*      práca s fotografiou a ich textovaním

*      vedenie rozhovorov v regionálnych rádiách a televíziách

*      úloha, význam a zmysel podcastov v predvolebných kampaniach

Þ     výmena skúseností, diskusia, polemika účastníkov seminára

Þ     záver: Vieme definovať „regionálnu“ žurnalistiku? Zhodnotiť jej poslanie,

Þ      reálny vplyv, význam, zodpovednosť?

 

Ako urobiť noviny zaujímavejšími

Lektor: PhDr. Katarína Čižmáriková

Þ     riadená diskusia a vzájomná výmena tvorivých nápadov a skúseností aj na základe vami zaslaných novín

 

2. deň:  štvrtok, 9.6.2022

Právne aspekty novinárskej práce a zásady informovania na sociálnych sieťach; analýza vopred zaslaných novín

Lektor: JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c

Þ     Analýza vopred zaslaných novín

Þ     Povinnosti vydavateľov novín podľa aktuálne platnej legislatívy

Þ     Právo na opravu, právo na odpoveď, právo na dodatočné oznámenie

Þ     Ochrana osobnosti, súkromia a osobných údajov

Þ     Ohováranie, žaloba na ochranu osobnosti a ďalšie prostriedky

Þ     Informácie o priebehoch zastupiteľstva, komisií a ďalších udalostí v obci / meste

Þ     Právna ochrana novinárov prostredníctvom občianskeho, priestupkového a trestného práva

Þ     Prezentácia faktov a názorov z pozície novinára

Þ     Príprava na komunálne voľby v roku 2022

Þ     Správa a manažovanie obecnej webovej stránky a obecných sociálnych sietí

Þ     Ako reagovať na útoky, šikanu a ďalšie aspekty vyskytujúce sa v prostredí sociálnych sietí?

Þ     Cenzúra, etické kódexy a regulácia sociálnych sietí

Þ     Diskusia a aplikačné problémy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie klikom na ikonku prihlásenia. Platby vložného prijímame výlučne na uvedený účet a do dátumu začiatku podujatia.

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.