Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 *online webinár* online WEBINÁR

Termín

9. december 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online webinár

Kategória:

online webinár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

204

Uzávierka:

09.12.2020

Variabilný symbol:

0912

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
 2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
 3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontin uity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
 4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
 5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a iné
 6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - účtovníctvo, rozpočtovníctvo.
 7. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.
 8. Diskusia

K podujatiu pripravila lektorka rozsiahly materiál a vzory, ktoré vám zašleme mailom.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pokyny k webináru:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  8. december 2020 (+prístup k záznamu z webinára od 10.12.2020)
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúce 3 pracovné dni. Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC. Video si nebude možné stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.