ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *

Termín

21. máj 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

online WEBINÁR

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, MČ Ko

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.05.2020

Variabilný symbol:

2105

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Stručný úvod

 • povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe
 • podpisovanie v el. podobe
 • čo robiť ak adresát nemá schránku aktivovanú
 • aktuálne štatistiky
 • aké najčastejšie chyby robia úrady pri elektronickej komunikácii a ako im vyhnúť

 

Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
 • formát elektronického podpisu
 • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 

Postup pri vytváraní rozhodnutí,
okrem praktického postupu krok za krokom:

 • čo je potrebné pripraviť na vytvorenie rozhodnutia v el. podobe
  • čo si pripraviť z iného informačného systému
  • elektronický podpis - mandátny certifikát alebo pečať
  • vytváranie listinnej podoby
 • ako udeliť zamestnancovi oprávnenie na vstup do el. schránky
  • čo môže a nemôže v schránke robiť zamestnanec
 • listinný a elektronický spis
 • právoplatnosť rozhodnutia
 • dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí

 

 1. Listinný rovnopis

centrálne úradné doručovanie - kto áno, kto nie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Pokyny k webináru:

 

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  20. máj 2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 dní. Počas tejto doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.