Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár *

Termín

15.-20. jún 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc a nimi zriadených RO a PO, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.06.2020

Variabilný symbol:

290502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Finančná kontrola  upravená metodickým pokynom MF SR a Metodickým odporúčaním MF SR, ktoré reflektuje na súčasnú situáciu

 • Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly
 • Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly
 • Postupy pri výkone FK
 • Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi, prípady v čase mimoriadnej situácie
 • Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly
 • Administratívna finančná kontrola – riešenie v čase mimoriadnej situácie
 • Finančná kontrola na mieste
 • Dokumentácia z finančnej kontroly
 • Pokuty

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

 • Uzávierka prihlášok:  8. jún 2020, resp. až do 14. júna 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 15.6. – 19.6.2020

 

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video k tejto téme vám bude sprístupnené do 6. júna 2020.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie video seminára, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.