PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * videoseminár *

Termín

15.-25. máj 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc a nimi zriadených RO a PO

Kapacita:

200

Uzávierka:

25.05.2020

Variabilný symbol:

150502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

ü  Ako zvládnuť chyby za mesiac apríl

ü  Výpočet miezd a platov v prvých mesiacoch počas krízového režimu

 • aktuálne výklady problematických častí novely Zákonníka práce
 • chyby vo výplatách za marec 2020 a ako ich opraviť v najbližších výplatách
 • výplata za mesiac apríl 2020 ... na čo nesmiete zabudnúť

ü  Home office

 • Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom home office
 • nároky, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

ü  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

ü  Nariadené karanténne opatrenie

ü  Dovolenka, PN, OČR

 • čerpanie dovoleniek -- zmeny pri nariaďovaní čerpania dovolenky, nadčasov
 • a náhradného   voľna
 • spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej situácie

ü  Výpovede z organizačných dôvodov a iné

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

 • Uzávierka prihlášok:  15. máj 2020, resp. až do 25. mája 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 16.5. – 25.5.2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video k tejto téme vám bude sprístupnené do 25. mája 2020.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie video seminára, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.