Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár* Presun termínu zo 7.5 na 13.5.2020!

Termín

13.-23. máj 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc a nimi zriadených RO a PO, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

23.05.2020

Variabilný symbol:

070502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Rozpočtové hospodárenie
  2. Zmeny rozpočtových pravidiel v čase „pandémie“
  3. Opatrenia na úseku účtovníctva (nové lehoty)
  4. Mzdová oblasť v zmysle novely zákonníka práce od 4.4.2020
  5. Pracovno právne vzťahy v čase mimoriadnej situácie (podľa novely zákonníka práce)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

  • Uzávierka prihlášok:  13. máj 2020, resp. až do 23. mája 2020
  • Video bude sprístupnené v termíne: 14.5. – 23.5.2020

 

  • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
  • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video k tejto téme vám bude sprístupnené do 23. mája 2020.
  • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie video seminára, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.