Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *

Termín

8. október 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia,zamestnanci obcí, škôl, iných subjektov, ktoré vlastnia, alebo spravujú detské ihriská

Kapacita:

120

Uzávierka:

08.10.2020

Variabilný symbol:

0810

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Seminár je určený pre vlastníkov detských ihrísk, jeho cieľom je hovoriť o praktických postupoch v procese v obstarávania a správy týchto zariadení. Vzdelávacia aktivita je pripravená z dôvodu zmeny legislatívneho prostredia.

 

Program:

Legislatívne východiská

-        technické normy

-        ustanovenia zákona č. 371/2019 Z. z., účinné od 01.01.2020

Koncepcia rozvoja detských ihrísk, rozpočtové požiadavky, procesy verejného obstarávania

-        návrh praktických postupov tvorby koncepcie, návrh dokumentov pre rokovanie volených predstaviteľov

-        tvorba návrhu rozpočtu v danej oblasti

-        obstarávanie detských ihrísk, opis predmetu zákazky

Postupy pri výstavbe nových detských ihrísk

-        prípravný proces

-        projektová príprava

-        stavebné konanie

-        certifikácia

Povinnosti vyplývajúce z novej zákonnej úpravy

-        základné povinnosti vlastníka detského ihriska

-        kniha detského ihriska

-        úrazy na detskom ihrisku, v tejto súvislosti ochrana osobných údajov

-        označenie detských ihrísk.....

Kontrola detských ihrísk

-        typy a periodicita kontrol, oprávnené osoby na výkon kontroly

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.