Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch* Nový termín!

Termín

30. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

pracovný seminár

Cieľová skupina:

mzdári škôl s právnou subjektivitou a obcí, ktorí spracovávajú mzdy pre školy bez právnej subjektivity

Kapacita:

50

Uzávierka:

30.04.2020

Variabilný symbol:

3004

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

35 €

Cena pre nečlenov:

50 €

Program:

 • Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia zákonov)
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji
 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď.
 • NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov
 • Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov
 • Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov
 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností
 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom
 • Praktické príklady z praxe
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.