DAŇOVÝ PORIADOK pre obce - Zákon č.563/2009. Z.z. o správe daní v nadväznosti na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z.n.p. Seminár je zrušený, nový termín oznámime po dohode s lektorkou.

Termín

27. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí na úseku správy miestnych daní a poplatkov

Kapacita:

120

Uzávierka:

27.03.2020

Variabilný symbol:

2703

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Novela  daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2020
  2. Daňové tajomstvo
  3. Výzva na podanie (daňového) priznania a dôsledky, dodatočné (daňové) priznanie
  4. Nedostatky v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie
  • výzvy a dôsledky
  • vyrubenie dane – daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok
5.Skrátené vyrubovacie konanie
6.Rozhodnutie
  • právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia
  • zánik práva vyrubiť daň
7. Doručovanie

8. Odvolacie konanie a ďalšie opravné prostriedky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.