Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019 Miesto konania seminára je Prešov

Termín

5. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, odborní zamestnanci miest, obcí a príspevkových organizácií

Kapacita:

55

Uzávierka:

04.03.2020

Variabilný symbol:

0503

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z. v znení n.p.).

- Základné pravidlá pre právnické osoby v samospráve.
- Aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2019.
- Zmeny zákona pre rok 2020 (vybrané ustanovenia).

  • Transferové oceňovanie – transferová dokumentácia.
  • Tlačivo daňového priznania.
  • Výpočet daňovej povinnosti pre obce a mestá.
  • Zdaňovanie príjmov v podnikateľskej činnosti.
  • Zdaňovanie príjmov v príspevkovej organizácii.
  • Príklady.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.